ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการฯหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page