ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ณ จุดบริการ และได้สรุปการประเมินความพึงพอใจประจำปี 2563 รายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page