แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -  2570)

องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ มีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากำหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ จึงได้ดาเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลซับสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.