แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -  2565)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรกและแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 เมื่อ 3 ตุลาคม 2561 ให้แก้คำว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และปัจจุบันให้ดำเนินการทบทวนเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.