ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์   เมื่อวันที่  20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556   ซึ่งกระผมได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  โดยคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 นั้น

      เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์    เป็นไปตามบทบัญญัติ ในมาตรา 56/5   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งบัดนี้ 

      กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ และคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ในวาระการดำรงตำแหน่งใน 4 ปีข้างหน้า ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้โดยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        ตำบลซับสมบูรณ์มีความหลากหลายในด้านอาชีพ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการคมนาคม ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด

      ใน 4 ปี ข้างหน้า กระผมและทีมบริหารได้วางแนวนโยบายโดยคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดให้สอดคล้องกับของตำบลที่จะดำเนินการภายใต้นโยบาย “คุณธรรมนำบริหาร”  โดยวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย การบริหารท้องถิ่น มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ”  และจะยึดแนวนโยบาย ที่ให้ไว้กับประชาชนตำบลซับสมบูรณ์ ในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมารายละเอียดของนโยบายแบ่งเป็น 8 ด้านดังต่อไปนี้

 

1. ด้านนโยบายเร่งด่วน

    1.1 สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตำบลด้วยความโปร่งใส

    1.2 สร้างความมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดแนวทางในระบอบประชาธิปไตย 

2. ด้านเศรษฐกิจ

    2.1 ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    2.2 ส่งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

    2.3 ส่งเสริมการทำอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลทั้งในด้านเงินทุนและวิชาการ

    2.4 จัดสร้าง ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการประกอบอาชีพให้พอเพียง  และมีคุณภาพ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น

    2.5 ส่งเสริมการสหกรณ์ ให้มีการร่วมมือกันในระบบการผลิต และการจำหน่าย

    2.6 ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค์กรภาครัฐ และครัวเรือน                         

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    3.1 สร้างปรับปรุงถนน ให้พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจร และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร

    3.2 ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน รวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าตามสถานที่สาธารณะ

    3.3 สร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยการขุดสระน้ำ บ่อน้ำตื้น และระบบประปา

    3.4 สร้างปรับปรุง อาคารและสถานที่ สาธารณะให้พอเพียง และมีคุณภาพ               

4. ด้านสังคม 

    4.1 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล และผู้มาเยี่ยมเยือนโดยการประสานงานกับทางตำรวจ อปพร. เป็นต้น

    4.2 จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย และมีความปลอดภัย

    4.3 ต่อต้านยาเสพติด โดยการรณรงค์ในเรื่องของโทษและภัย จัดการกีฬาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
    4.4 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง สดใสร่าเริงโดยการร่วมมือและประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน(รพ.สต.) และ โรงเรียน                                                          4.5  ส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้น                                                                                                                                          

5. ด้านสิ่งแวดล้อม

    5.1 จัดภูมิทัศน์ของตำบล สถานที่อยู่อาศัยสถานที่สาธารณะให้น่าอยู่อาศัยและน่าใช้งาน

    5.2 กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลโดยขยายงานบริการ กำจัดขยะให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

    5.3 รักษาดูแล ปรับปรุงที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตำบล

    5.4 สร้างความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะ

    5.5 รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน                                                       

6. ด้านการศึกษา

    6.1 สนับสนุน การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล

    6.2 การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล

    6.3 ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน

7. ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนา

7.2 รักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ

    7.3 สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป

    7.4 ส่งเสริมศิลปะของท้องถิ่น

8. ด้านบริหาร

    8.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    8.2 การบริหารโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม

    8.3 การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมกัน

    8.4 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานของตำบล

    8.5 ประสานงานและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ในตำบลให้มีบทบาทมากขึ้น

    8.6 สร้างเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ใน องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในตำบล

 

          การบริหารงานในวาระ 4 ปี ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์แล้ว นั้น กระผมจะดำเนินนโยบายโดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารและกระผมพร้อมทีมบริหาร หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ และประชาชนตำบลซับสมบูรณ์ในการที่จะร่วมกันพัฒนาตำบลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ตำบลซับสมบูรณ์ได้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป

นโยบาย “คุณธรรมนำบริหาร” 

 

โดยมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร  

“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”  

 

วิสัยทัศน์ องค์กร

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  มีบุรณาการ่วมกัน  ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง  ขนบธรรมเนียมเพียบพร้อม  สิ่งแวดล้อมดีไม่มียาเสพติด”

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.