สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โดยทั่วไฟปเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขา ดินเป็นกรวดทรายและลูกรัง มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองลำสนธิ และคลองลำพญากลาง ในฤดูฝนมีปริมาณน้ำไหลบ่าเป็นจำนวนมาก ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอด

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ระยะทางห่างจากอำเภอลำสนธิ ประมาณ 15 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลนาโสมและตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,074 ไร่

เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในตำบลซับสมบูรณ์ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านซับสมบูรณ์จำนวนครัวเรือน  228  ครัวเรือน

หมู่ที่  2  บ้านเขาดินทองจำนวนครัวเรือน  185  ครัวเรือน

หมู่ที่  3  บ้านศรีเมือง จำนวนครัวเรือน  219  ครัวเรือน

หมู่ที่  4  บ้านป่าไผ่พัฒนาจำนวนครัวเรือน  227  ครัวเรือน

หมู่ที่  5  บ้านไทรงาม  จำนวนครัวเรือน  153  ครัวเรือน

หมู่ที่  6  บ้านโปร่งเกตุจำนวนครัวเรือน  166  ครัวเรือน

หมู่ที่  7  บ้านพูนทรัพย์ จำนวนครัวเรือน  123  ครัวเรือน

รวมจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,301  ครัวเรือน

จำนวนประชากร (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอลำสนธิ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558)

หมู่ที่ 1 บ้านซับสมบูรณ์ ชาย 296 คน  หญิง 589 คน

หมู่ที่ 2 บ้านเขาดินทอง  ชาย 267 คน  หญิง  534  คน

หมู่ที่ 3 บ้านศรีเมือง ขาย  288 คน  หญิง 574 คน

หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่พัฒนา ชาย  320 คน  หญิง 683 คน

หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม  ชาย  182  คน  หญิง 336  คน

หมู่ที่ 6 บ้านโป่งเกตุ ชาย  204 คน   หญิง 405 คน

หมู่ที่ 7 บ้านพูนทรัพย์ ชาย  175 คน  หญิง  350 คน 

จำนวนประชากรชาย 1,739 คน ประชากรหญิง 1,732 คน รวมทั้งสิ้น 3,471 คน 

     จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรภายในตำบลซับสมบูรณ์ มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐาน การอพยพแรงงาน

 

สภาพทางสังคม

 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 2  แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5  แห่ง

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ มีโรงเรียนในพื้น จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม และโรงเรียนบ้านศรีเมือง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ 

การสาธารณสุข

ตำบลซับสมบูรณ์ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่   หมู่ที่ 1 บ้านซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีบุคลากรดังนี้

1. นางสาวจินตนา บุญแต่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์

2. นางรุจิรา พิทักษ์การ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. นางสาวพรภิมล ปวงสุข นักวิชากรสาธารณสุข

การศาสนา

ประชาชนในตำบลซับสมบูรณ์ จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 5 แห่ง คือ

1. วัดซับสมบูรณ์         ตั้งอยู่ที่ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1

2. วัดท่าใหญ่สามัคคี ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาดินทอง หมู่ที่ 2

3. วัดศิลาอาสน์         ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ที่ 4

4. วัดป่าไผ่พัฒนา         ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ที่ 4

5. วัดไทรงาม ตั้งอยู่ที่ บ้านไทรงาม     หมู่ที่ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-สถานีตำรวจ (ตำรวจชุมชน) 1  แห่ง

-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 73  คน

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ข้าวโพด พริก มันสำปะหลัง อ้อย ฝ้าย และพืชอายุสั้นตามฤดูกาลอื่น ๆ

ข้อมูลการปลูกพืชไร่ในตำบลซับสมบูรณ์ ณ เดือนตุลาคม 2558

 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-ปั๊มน้ำมัน (ปั้มหลอด) 7  แห่ง

-ปั้มน้ำมัน (หัวฉีด) 1  แห่ง

-ร้านจำหน่ายอาหาร 5  แห่ง

-ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 19  แห่ง

-ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 1  แห่ง

-ร้านซ่อมรถยนต์ 1  แห่ง

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมทางบกมีถนนผ่าน 2 สาย คือ ถนนสายจงโก – บ้านฉาง และถนนสายลำสนธิ – ปากช่อง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2247)

การโทรคมนาคม

สามารถรับคลื่นโทรทัศน์ได้ 5 ช่อง คือ 3, 5, 7, 9 และ 11 โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าสาธารณะ 8 แห่ง

แหล่งน้ำในตำบลซับสมบูรณ์

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-จำนวนคลอง 2  สาย

-จำนวนแม่น้ำ 2  สาย

-หนอง / บึง 5  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  จำนวนบ่อโยก     40  แห่ง

-  จำนวนบ่อบาดาล   9  แห่ง

-  อ่างเก็บน้ำ   2  แห่ง

-  ฝายกักเก็บน้ำ  7  แห่ง

-  เขื่อน  0  แห่ง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.