ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page