บ้านซับสมบูรณ์  มีการก่อตั้งมานานหลายสิบปี  เนื่องจากชาวบ้านที่มาตั้งรกรากอยู่นั้น  ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนพื้นเพเดิม  แต่จะย้ายรกรากมาจากที่อื่น  และมาบุกเบิกที่ดินเพื่อใช้ในการทำมาหากิน  ทำไร่  ทำนา  หาเลี้ยงกันในครอบครัวก่อน  เพราะในสมัยนั้น  บ้านซับสมบูรณ์เป็นพื้นที่ป่าไม้ห่างไกลความเจริญ  ไม่มีเส้นทางเดินรถ  การเดินทางไปอำเภอหรือการเดินทางไปตลาด  จำเป็นต้องอาศัยเกวียน  หรือการเดินเท้า  ระยะเวลาในการเดินทางออกไปสู่เส้นทางหลักใช้เวลาเป็นวัน ๆ  เมื่อไปถึงเส้นทางหลักไม้ก็ต้องต่อรถไปสู่อำเภออีกทอดหนึ่ง  ดังนั้น  ชาวบ้านจึงไม่ค่อยนิยมเข้าอำเภอกันมากนักหากไม่มีธุระที่จำเป็นจริง ๆ

ปี พ.ศ.  2520  เริ่มมีการทำถนนเข้ามาสู่บ้านซับสมบูรณ์  ทำให้ประชาชนในบ้านซับสมบูรณ์  สามารถออกไปทำธุระทำอำเภอสะดวกขึ้น  แต่ก็ด้วยความยากลำบากในสมัยดั้งเดิม  จึงทำให้ประชาชนมีรายได้ไม่มากนักเพราะว่าการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกสบาย  การขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก  พอเริ่มมีถนนการขนย้ายผลผลิตก็เริ่มสะดวกขึ้น  ประชาชนก็เริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  แต่ก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงชาวบ้านก็ใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่าง  ใช้ถ่าน  ใช้ฟืนในการหุ้งหาอาหารรับประทานกันในครอบครัว โรงเรียนก็อยู่ห่างไกล   นักเรียนจำเป็นต้องเดินไปโรงเรียนซึ่งมีระยะทางห่างไกลเป็น 10  กว่ากิโลเมตร  นอกจากผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนจริง ๆ  เท่านั้นจึงจะมีความพยายามในการออกไปศึกษาหาความรู้

ปี พ.ศ.  2530  เส้นทางการจราจรเริ่มดีขึ้น  เป็นถนนลูกรัง  เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาสู่หมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง  ไม่มีน้ำประปา  ใช้น้ำจากบ่อโยก  หรือจากบ่อน้ำ  ตักน้ำใส่ถังและใส่รถเข็นไปใส่โอ่งหรือที่รองรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค มีการเปิดโรงเรียนเพื่อรองรับเด็กนักเรียนใกล้ขึ้น  ทำให้เด็กได้รับความรู้มากขึ้น  เพราะโรงเรียนมีระยะทางใกล้กว่าเดิม  ผู้ปกครองจึงเริ่มให้ความสนใจกับการศึกษาหาความรู้ของบุตรหลาน

ปี พ.ศ.  2537  บ้านซับสมบูรณ์  ได้แยกออกจากตำบลเขาน้อยมาตั้งเป็นตำบลซับสมบูรณ์   โดยมีเขตการปกครองจำนวน  5  หมู่บ้าน  

ปี พ.ศ.  2540  ได้มีการเปลี่ยนแปลงและจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  และได้มีการพัฒนา  ระบบการจราจร  ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ำอุปโภค บริโภค ฯลฯ  ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  เริ่มมีน้ำประปา  ไฟฟ้าก็เข้าเกือบทั่วทุกหลังคาเรือน  มีการพัฒนาอาชีพให้กับประชากร  มีการเพิ่มเติมความรู้ให้กับประชากรหลากหลายด้านด้วยกัน  ไม่ใช่แค่เพียงแค่การศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนเท่านั้น  ยังเริ่มมีการศึกษาหาความรู้จากการฝึกอบรม  หรือการศึกษางานจากภายนอกหมู่บ้าน  มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาเอาใจใส่ดูแล  ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การประกอบอาชีพของประชาชนมากขึ้น

ปัจจุบัน  ปี  พ.ศ.  2551  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์  ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลซับสมบูรณ์  ในทุก  ๆ ด้าน  โดยประชาชนมีความรู้กว้างขวาง  มีการเป็นอยู่ที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคมนาคม  เส้นทางสายหลักเป็นถนนลาดยางสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการคมนาคมได้ดี  ด้านน้ำอุปโภคบริโภคก็มีประปาหมู่บ้านอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สอยได้อย่างสะดวกสบาย  ด้านการศึกษาหาความรู้ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รองรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  มีโรงเรียนในบริเวณหมู่บ้าน  รองรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  -  มัธยมศึกษาตอนต้น  มีวัดเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ   มีสถานีอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน   มีการก่อตั้ง  สหกรณ์ร้านค้าชุมชน  ปั๊มน้ำมันชุมชนบริการประชาชน  และมีองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเพื่อคอยช่วยเหลือดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในทุก ๆ ด้าน  สร้างความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนภายในตำบลซับสมบูรณ์ เป็นอย่างยิ่ง  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

637838
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
ในเดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมดที่เข้าชม
586
804
586
622937
5890
33790
637838

Your IP: 3.235.195.196
2023-02-05 16:55