การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นำโดย นายธีระ ศรีทองอุทัย ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้า
ร่วมประชุมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพื่อประชา
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้กับประชาชนได้รับทราบ ระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2564 จำนวน 7 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านซับสมบูรณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ
หมู่ที่ 2 บ้านเขาดินทอง วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 3 บ้านเศรีเมือง วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่พัฒนา วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งเกตุ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 7 บ้านพูนทรัทย์ วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม

 

Community-Plan-1
Community-Plan-5
Community-Plan-4
Community-Plan-3
Community-Plan-2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page