เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 นาย ศุกร์เกษม เชื้อขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ซับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) การนำนโยบาย No GifT Policy ไปสู่การปฏิบัติ
(4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(5)กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้อยร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
(6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ในการนี้ นาย ศุกร์เกษม เชื้อขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ระบุว่า การประชุมในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล ซับสมบูรณ์ลดความเสี่ยงการทุจริต ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและ ความโปร่งใสต่อไป

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.