ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ได้สำรวจชมรมกีฬาที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ชมรมกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมาซึ่งทำให้เสียอนาคต นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์จึงได้สำรวจชมรมกีฬา/สนามกีฬาที่พร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ แห่ง รายละเอียดดังนี้

1. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๑ บ้านซับสมบูรณ์ (ชมรมกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์)
2. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๒ บ้านเขาดินทอง (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
3. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๓ บ้านศรีเมือง (สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีเมือง)
4. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๔ บ้านป่าไผ่พัฒนา (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
5. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๕ บ้านไทรงาม (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
6. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๖ บ้านโปร่งเกตุ (ชมรมกีฬาด้านหลังศาลาประชาคม)
7. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๗ บ้านพูนทรัพย์ (สนามกีฬาโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม)

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page