ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการ DAD AND MOM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ให้กับผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ และโรคติดต่อในเด็กเล็ก

๒. เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการทำหน้ากากผ้าไว้ให้เด็กเล็กนำมาใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการสังเกตอาการเบื้องต้นเพื่อช่วยในการสังเกตก่อนเด็กมาเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๔. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะเสี่ยงการได้รับเชื้อโรคของเด็กเล็ก

๕. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะเรื่องการเรียนการสอนของเด็กเล็กระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page