การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นำโดย นายธีระ ศรีทองอุทัย ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้า
ร่วมประชุมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพื่อประชา
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้กับประชาชนได้รับทราบ ระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2564 จำนวน 7 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านซับสมบูรณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ
หมู่ที่ 2 บ้านเขาดินทอง วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 3 บ้านเศรีเมือง วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่พัฒนา วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งเกตุ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 7 บ้านพูนทรัทย์ วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม

 

Community-Plan-1
Community-Plan-5
Community-Plan-4
Community-Plan-3
Community-Plan-2

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๒ แห่ง

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้จัดทำโครงการ DAD AND MOM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ให้กับผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ และโรคติดต่อในเด็กเล็ก

๒. เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการทำหน้ากากผ้าไว้ให้เด็กเล็กนำมาใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการสังเกตอาการเบื้องต้นเพื่อช่วยในการสังเกตก่อนเด็กมาเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๔. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะเสี่ยงการได้รับเชื้อโรคของเด็กเล็ก

๕. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะเรื่องการเรียนการสอนของเด็กเล็กระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

           ด้วย งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมประชาคมป เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระหว่างวันที่ 3 - 11 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและประโยชน์ของตนเอง โดยมีปฏิทินกำหนดการดังนี้

          -  วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1

          -  วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2

          -  วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

          -  วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4

          -  วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5

          -  วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6

          -  วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7

 

 

           ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อมาแทนที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ให้เข้ากับสถานการณ์ ประเทศไทยในปัจจุบันมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ กระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น ลดการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไร เป็นต้น

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง