การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นำโดย นายธีระ ศรีทองอุทัย ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้า
ร่วมประชุมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และเพื่อประชา
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้กับประชาชนได้รับทราบ ระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2564 จำนวน 7 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านซับสมบูรณ์ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ
หมู่ที่ 2 บ้านเขาดินทอง วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 3 บ้านเศรีเมือง วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่พัฒนา วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งเกตุ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 7 บ้านพูนทรัทย์ วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม

 

Community-Plan-1
Community-Plan-5
Community-Plan-4
Community-Plan-3
Community-Plan-2

 

วิธีประหยัดน้ำ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้มีไว้ใช้ได้นานจนถึงรุ่นลูกหลาน แถมยังประหยัดเงินค่าน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน
10 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน

1. เช็คท่อน้ำและก๊อกน้ำ
น้ำหยดเล็ก ๆ จากท่อน้ำหรือก๊อกน้ำที่ติดตั้งไม่แน่นนั้น ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ซ่อมแซมในแต่ละวันนั้นจะสูญเสียน้ำไปประมาณ 75 ลิตร และถ้าท่อน้ำมีขนาดใหญ่จะเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง 387 ลิตร คิดูสิคะว่ามันมากมายแค่ไหน

2. ไม่ทิ้งขยะลงชักโครก
การทิ้งขยะลงชักโครกนอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชักโครกตันแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองน้ำอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัย กระดาษชำระ หรือก้นบุหรี่ที่ถูกท้งลงไป จะต้องใช้น้ำปริมาณมากทีเดียวในการชำระล้างไม่ให้เหลือซาก

 

 

 

การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ทำได้จริง พร้อมสถานที่ส่งต่อขยะรีไซเคิล
การคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นตัวการของปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการละเลยการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันของเรา เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่นำพาให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สุขภาพร่างกายและชีวิตโดยรวมแย่ลง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะ และสถานที่ส่งต่อขยะรีไซเคิลกันเลย

ขยะมูลฝอย คืออะไร
“ขยะมูลฝอย (WASTE) คือ สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (SOLID WASTE) มีผลเสียต่อสุขภาพ ทางกาย และจิตใจ เนื่องจากความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด”

ที่มา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกขยะ
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกขยะ ส่งผลเป็นวงกว้าง ทั้งผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ สุขภาพของคนในพื้นที่นั้น และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทั้งภาวะโลกร้อน สัตว์ และพืชทยอยสูญพันธุ์

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะ เป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะ เพราะการคัดแยกขยะ ทำให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปเผา นำไปรีไซเคิล นำไปย่อยสลาย ฯลฯ แต่ถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะ จะทำให้ขยะแยกออกจากกันยาก กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะทำได้ง่าย ๆ โดยเริ่มต้นที่การรู้จักประเภทของขยะกันก่อน

4 ประเภทขยะที่ต้องรู้

 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ได้สำรวจชมรมกีฬาที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ชมรมกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมาซึ่งทำให้เสียอนาคต นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์จึงได้สำรวจชมรมกีฬา/สนามกีฬาที่พร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ แห่ง รายละเอียดดังนี้

1. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๑ บ้านซับสมบูรณ์ (ชมรมกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์)
2. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๒ บ้านเขาดินทอง (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
3. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๓ บ้านศรีเมือง (สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีเมือง)
4. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๔ บ้านป่าไผ่พัฒนา (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
5. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๕ บ้านไทรงาม (ชมรมกีฬาหน้าศาลาประชาคม)
6. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๖ บ้านโปร่งเกตุ (ชมรมกีฬาด้านหลังศาลาประชาคม)
7. ชมรมกีฬาหมู่ที่ ๗ บ้านพูนทรัพย์ (สนามกีฬาโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม)

 

 

มาตรการสำหรับการลดใช้พลังงาน
มาตรการ เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนทุกคนนำไปปฏิบัติ
เพื่อประหยัดพลังงานภายในบ้านเรือนเป็นประจำทุกวัน ดังนี้

1. ปิดไฟฟ้า 1 ดวง หรือ ถอดหลอดไฟที่ไม่ใช้ออก จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,519 ล้านบาท/ปี

2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10% และปิดก่อนเลิกใช้ 30 นาที หรือลดเวลาการเปิดแอร์ 30 นาที สามารถลดใช้พลังงานได้ 6% ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 2,642 ล้านบาท/ปี

3. ตั้งตู้เย็นห่างผนัง 15 เซนติเมตร จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 10% ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,642 ล้านบาท/ปี

4. ปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มีคนดู หรือเลือกใช้โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้ว แทน 20 นิ้ว จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,642 ล้านบาท/ปี

5. ใช้หลอดฟลูออเรสเซนท์ 18 วัตต์ แทนหลอดไส้ 100 วัตต์ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 423 ล้านบาท/ปี

6. ถอดปลั๊กเตารีดก่อนรีดเสื้อผ้าเสร็จ 2-3 นาที จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 49 ล้านบาท/ปี

7. เสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนเมื่อใช้ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 579 ล้านบาท

8. ใช้จอคอมพิวเตอร์ 15 นิ้ว แทน 17 นิ้ว และปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้ จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 92 ล้านบาท/ปี

9. อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 3 ล้านบาท/ปี

10. ขับรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 12,150 ล้านบาท/ปี

 

 

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๒ แห่ง

 

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง