เอกสารเผยแพร่

Title Version Description Size Hits Download
pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต62 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 180.46 KB 175 Download Preview
pdf แผนงานโครงการกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบล62 แผนงานโครงการกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ประจำปี 2562 2.44 MB 122 Download Preview
pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต63 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 181.25 KB 177 Download Preview
pdf หลักสูตรเรียนรู้ภายใน (ทุนศักยภาพเด่น) หลักสูตรเรียนรู้ภายใน (ทุนศักยภาพเด่น) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 825.52 KB 148 Download Preview
pdf ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 149.99 KB 112 Download Preview
pdf แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 688.66 KB 189 Download Preview
pdf รายงานการติดตามแผน 61-64 1.01 MB 178 Download Preview
pdf แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560-2564 1.07 MB 167 Download Preview
pdf แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) 696.96 KB 197 Download Preview
pdf คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 359.93 KB 234 Download Preview
pdf คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 265.17 KB 167 Download Preview
pdf รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 3.17 MB 198 Download Preview
pdf 202037 141.27 KB 135 Download Preview
pdf ภดส.3-1 476.43 KB 175 Download Preview
pdf 202047 1.93 MB 213 Download Preview

Line OA ของ อบต.