• นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทรติดต่อ 082-1280274
  • นางสาวกมัยธร ปิ่นประดับ

   นางสาวกมัยธร ปิ่นประดับ

   หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรติดต่อ 086-1322299
   • นายเอนกชัย สายขุนทด

    นายเอนกชัย สายขุนทด

    นักพัฒนาชุมชน
    • นางบุษมารี ศรีเดช

     นางบุษมารี ศรีเดช

     ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     • นางสาววาสนา พวงพิน

      นางสาววาสนา พวงพิน

      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
      • นางสาวชนาพร นวนแก้ว

       นางสาวชนาพร นวนแก้ว

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       • นางสาวนารีรัตน์ พยอมหอม

        นางสาวนารีรัตน์ พยอมหอม

        ผู้ดูแลเด็ก
   • นางศรุฎา คนมั่น

    นางศรุฎา คนมั่น

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพยื

     นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพยื

     เจ้าพนักงานธุรการ
     • นางกัญญารัตน์ สุวรรณสิงห์

      นางกัญญารัตน์ สุวรรณสิงห์

      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
      • นางสาวอัญชลี ลวดตะคุ

       นางสาวอัญชลี ลวดตะคุ

       คนงานทั่วไป
       • นางวาสนา นิลคำแหง

        นางวาสนา นิลคำแหง

        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
        • นางจันทรา นิลคำแหง

         นางจันทรา นิลคำแหง

         คนงานทั่วไป
   • นางสาวนิภา อุปจักร์

    นางสาวนิภา อุปจักร์

    นักทรัพยากรบุคคล
    • นายเจตริน แดงประเสริฐ

     นายเจตริน แดงประเสริฐ

     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     • นายมานิตย์ ศรีเดช

      นายมานิตย์ ศรีเดช

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      • นายฐาปกรณ์ มะณีเลิศ

       นายฐาปกรณ์ มะณีเลิศ

       พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
       • นายชัยณรงค์ บูรณะศิริ

        นายชัยณรงค์ บูรณะศิริ

        พนักงานขับรถยนต์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page