สถาบันครอบครัว  เป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม  เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม: ครอบครัวสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

Drug Free  ห่างไกล ยาเสพติด รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนโยบาย 5 รั้วป้องกัน คือ รั้วครอบครัวรั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วสังคม และ รั้วชายแดน ซึ่งจะต้องมีมาตรการอย่างชัดเจน ทั้งมาตรการการป้องกันไม่ให้เด็กหันไปหายาเสพติดการป้องปราม และปราบปราม ดังนั้น หากมีเด็ก หรือ บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ค้ายาเสพติด ก็ต้องป้องปราม และหากมีผู้ติดยาเสพติดก็จำเป็นต้องมีการบำบัดรักษา โดยจะมีโครงการต่างๆ เช่น TO BE NUMBER ONE โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมต่างๆไม่เว้นการต่อต้านการดื่มสุรา และ การสูบบุหรี่ เพราะสิ่งเหล่านี้ จะนำพาไปสู่การติดยาเสพติดในอนาคต ไม่เฉพาะนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น แต่ครู อาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาก็จำเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดี แก่เด็ก และเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม: รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ในปัจจุบันนี้เรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ของทางด้านเพศศึกษา เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาตลอด สิ่งที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไร ในแง่มุมของทางด้านผู้ใหญ่ที่มีความห่วงใยเด็ก ที่จะสามารถนำเสนอ เผยแพร่สู่สาธารณะได้ โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นไทย ให้ได้รับทราบถึงปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นภาพโปสเตอร์ที่จะนำเสนอ รณรงค์ได้ในภาพกว้างๆ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควร และสร้างจิตสำนึกในวัยรุ่นไทย เท่านั้น แต่ไม่สามารถห้ามเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันได้

นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ผู้ผลิตสื่อโปสเตอร์รณรงค์ “เมื่อเด็กจะรักกัน ผู้ใหญ่ขอให้ ”คิดก่อนทำ”  หรือขอให้ “รอ” ได้ไหม ในโครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน “ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย” และการขับเคลื่อนการดำเนินการคลีนิกวัยรุ่น (Teen Center) กล่าวว่า... 

อ่านเพิ่มเติม: สร้างจิตสำนึกในวัยรุ่นไทย ป้องกันไม่ท้องก่อนวัยอันควร